ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทคโนโลยีวิศวกรรม
dot
bulletเกี่ยวกับบอยเลอร์
bulletเกี่ยวกับเบิร์นเนอร์
bulletศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletต่อใบอนุญาตควบคุมบอยเลอร์
bulletติดต่อกรมโรงงาน
bulletอบรมหม้อไอน้ำและจป.
dot
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
dot
bulletกฏหมายเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อต้ม
bulletขึ้นทะเบียนควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletหม้ออบไอน้ำ/ภาชนะความดัน
bulletปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
dot
การอบรมเกี่ยวกับบอยเลอร์
dot
bulletอบรมควบคุมบอยเลอร์
bulletการประชุมตรวจสอบบอยเลอร์
dot
ติดต่อลงโฆษณากับเรา
dot
bulletรายละเอียดแบบแบนเนอร์
bulletรายละเอียดแบบสปอนเซอร์ลิงค์
bulletลิงค์แบนเนอร์กับสินค้าของท่าน
dot
สมาชิกรับข่าวสาร

dot


google_ad_client = "pub-1819596744554189";
คลิกดูข้อมูล
คลิกดูเลยถูกมาก
ลองคลิกดู


ระบบน้ำร้อน article

                ระบบน้ำร้อน (Hot water system)

          โดยทั่วไป  การออกแบบและการทำงานการของระบบน้ำร้อน (Hot  Water) จะง่ายกว่าระบบไอน้ำ (Steam System)  และยิ่งไปกว่านั้นระบบน้ำร้อนจะเป็นความดันที่ความดันบรรยายกาศ  ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากความร้อนไปใช้ให้ความอบอุ่นในอาคารมากกว่าการที่จะใช้ในกระบวนการโดยตรง

น้ำร้อนที่มีความดัน (Pressurised Hot Water)

          ตามที่ได้มีการกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องของไอน้ำว่า  ความดันที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทำให้จุดเดือดของน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วย  ถ้าน้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า 850C ต้องเพิ่มความดันในระบบน้ำร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำแฟลชที่จะเกิดขึ้นบางจุดภายในระบบ

          วิธีเพิ่มความดัน (Methods of Pressurisation)

          โดยทั่วไป  วิธีเพิ่มความดันมีใช้อยู่ด้วยกัน 3 วิธี  วิธีที่ง่ายที่สุดแสดงให้เห็นในรูปที่ 10 โดยการใช้แรงดันของน้ำจากถังน้ำป้อนเข้าหรือถังขยายตัวรับน้ำ  โดยปกติวิธีการนี้ใช้กับระบบที่มีการปฏิบัติการที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 1000C  และข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดให้ถังน้ำป้อนเข้าหรือถังขยายตัวรับน้ำ  ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าจุดที่สูงที่สุดของระบบการหมุนเวียนน้ำร้อน  เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำแฟลช  และสำหรับอุณหภูมิของน้ำที่ 1000C ความสูงที่แตกต่างกันควรจะเป็น 7 เมตร

          วิธีที่ 2 (พิจารณาจากรูปที่ 11)  การใช้อากาศหรือไนโตรเจนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  โดยใช้เป็นความดันควบคุมน้ำให้มีความดันของระบบให้เป็นปกติ  ทั้งไนโตรเจนและอากาศสามารถละลายในน้ำได้  ดังนั้น ต้องป้องกันการสูญเสียและผลที่ทำให้เกิดการรั่วไหลให้ดีด้วย  ซึ่งก็สามารถทำได้โดยการตรวจสอบระดับความดันภายในถังน้ำดังกล่าวทั้งแบบไม่อัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ  สำหรับการควบคุมอากาศให้มีความดันเป็นปกตินั้นจะมีแผ่นยางวางอยู่ระหว่างนต้ำกับอากาศเพื่อลดปริมาณการกัดกร่อนที่เกิดจากออกซิเจนทมี่เจือปนอยู่ในน้ำ

          วิธีที่ 3 (พิจารณาจากรูปที่ 12) การใช้แรงดันของน้ำที่ได้จากการปั๊มน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมความดันของระบบให้เป็นปกติ

          สำหรับวิธีที่ 2 และ 3 จำเป็นต้องควบคุมระดับความดันให้ต่ำที่สุดเท่าที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน  ทั้งจากการเดินเครื่องปั๊มเพื่อผลิตแรงดันให้สูงขึ้นกว่าที่ต้องการ  หรือทำให้ระดับของการรั่วไหลของแก๊สที่มีความดัน (Compressed Gases) สูงขึ้น  มีคำแนะนำว่าต้องรักษาระดับความดันโดยให้อุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิการไหลของน้ำร้อนปกติไว้ 170C เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำแฟลช  การรักษาระดับอุณหภูมิให้สูงกว่าดังกล่าวทำได้โดยการเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นกว่าจุดที่สูงที่สุดของระบบ  ดังที่แสดงไว้ในตัวอย่าง (ดังรูปที่ 10, 11 และ 12)

          ระบบต้องการควบคุมความดันโดยการใช้ไนโตรเจนเพื่อควบคุมความดันวางไว้ด้านข้างของหม้อไอน้ำที่ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง

          จุดที่สูงที่สุดของระบบจะอยู่บนชั้น 3 ซึ่งจะสูงกว่าชั้นล่าง 10 เมตร

          อุณหภูมิการไหลของน้ำตามปกติก็คือ  1000C

          อุณหภูมิที่ใช้ควบคุมความดัน  =  1000 + 170 C

          จากตารางไอน้ำ  น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 1170C ที่ความดัน 0.8 บาร์

                    ความดันที่ 0.8 บาร์  เป็นความดันที่สูงกว่าจุดที่สูงที่สุดของระบบ  ซึ่งก็เป็นแรงดันไฮโดรลิก (Hydraulic Head) ของน้ำจากหม้อไอน้ำไปที่ส่วนบนสุดของระบบ

          แรงดันของน้ำที่ความสูง 10 เมตร  =  1.0  บาร์  เกจ.

          แรงดันที่ควบคุมความดันทั้งหมด  =  0.8 + 1.0  บาร์  เกจ.  =  1.8  บาร์  เกจ.

                            ความดันสูงมากเกินไป  -  ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ท่อจ่ายน้ำร้อน (Distribution Pipework)

          ขนาดของท่อที่ถูกต้องเป็นความสมดุลระหว่างต้นทุนการติดตั้งที่ลงทุนไปและค่าใช้จ่ายจากการทำงานของปั๊มระหว่างการเดินเครื่อง  ในทางปฏิบัติพบว่าอัตราความเร็วของการจ่ายน้ำร้อนของท่อที่ทำให้ประหยัดได้ต้องอยู่ระหว่าง 1.5 และ 2.5 เมตร ต่อวินาที

          การออกแบบระยยให้สมบูรณ์  ความดันตกที่เกิดในท่อหลักหรือท่อประธานและท่อย่อยหรือท่อแยก  ต้องนำมาประเมินเพื่อเลือกปั๊มสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง  ซึ่งจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในแนวทางการปฏิบัตินี้  แต่ก็มีเอกสารเผยแพร่มากมายแสดงให้เห็ว่า  ควรทำอย่างไรและบอกรายละเอียดความสามารถของท่อที่สามารถนำการไหลของน้ำได้รวมทั้งความดันลดที่เกิดขึ้นด้วย

                           ท่อที่มีขนาดใหญ่เกินไป ----->  การสูญเสียความร้อนมากขึ้น

                           ท่อที่มีขนาดเล็กเกินไป   ----->  พลังงานที่ใช้ในการปั๊มก็มากเกินไป

          จุดปล่อยน้ำทิ้งและจุดระบายอากาศ (Drain Points and Air Vents)

          จุดน้ำทิ้งที่มีการติดตั้งวาล์วต้องอยู่ที่จุดที่ต่ำที่สุดในระบบ  และมีคำแนะนำวว่าวาล์วทั้งหมดควรมีระบบล็อคได้ด้วย

          มีคำแนะนำว่า  ไม่ว่าการระบายอากาศจะเป็นระบบใช้มือหรือระบบอัตโนมัติก็ตามควรจะวางอยู่ที่ส่วนบนสุดของระบบ  หรือต่อยกขึ้นและ/หรือต่อลงก็ตาม  อากาศที่ถูกักไว้ในระบบจะทำให้เกิดการกัดกร่อนและตำแหน่งของจุดระบายอากาศหรือแก๊สที่ผ่านเข้ามาใหม่ก็จะกลายมาเป็นสารละลาย  ถังนั้นถ้าอากาศเหล่านี้ไม่ถูกกำจัดออกไป  ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนเท่านั้น  แต่ยังจะทำให้อากาศที่ถูกกักไว้ไปขัดขวางการไหลภายในระบบด้วย  ทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนลดลง  และถ้าทิ้งไว้นานเกินไปก็จะทำให้ระบบเกิดสภาวะอากาศอั้น (Air-Locked) ระบบไม่หมุนเวียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม

บทเกริ่นนำเรื่องไอน้ำ article
การเลือกระบบบอยเลอร์ article
ตัวกลางส่งถ่ายความร้อน article
ระบบไอน้ำ article
ระบบคอนเดนเสท article
การปรับสภาพน้ำก่อนเข้าบอยเลอร์ article
การหุ้มฉนวนท่อไอน้ำ article
ประเภทหรือชนิดของบอยเลอร์ article
เชื้อเพลิงของบอยเลอร์ article
ชนิดของหัวพ่นไฟ article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน article
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง article
การทำงานของบอยเลอร์ article
การเพิ่มประสิทธิภาพของบอยเลอร์ article
การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสน้ำ article
การดูแลบำรุงรักษาหัวพ่นไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาระบบเซฟตี้ article
เอนจิเนียริ่งไกด์ article
ตารางไอน้ำ(Saturated Steam) article
ตารางไอน้ำ(Saturated Water) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
คลิกดูเลยถูกมาก
burnerandboiler.com 78/237 Baansukhumvit 77, Soi.Onnuch 17,Sukhumvit 77 Rd, Suanluang,Bangkok,10250 Thailand Tel.08-1913-5251/Fax.0-2867-9878 Email : serviceteam@burnerandboiler.com สนใจลง sponsor หรือ banner ติดต่อ Email : customerservice@burnerandboiler.com