ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทคโนโลยีวิศวกรรม
dot
bulletเกี่ยวกับบอยเลอร์
bulletเกี่ยวกับเบิร์นเนอร์
bulletศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletต่อใบอนุญาตควบคุมบอยเลอร์
bulletติดต่อกรมโรงงาน
bulletอบรมหม้อไอน้ำและจป.
dot
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
dot
bulletกฏหมายเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อไอน้ำ
bulletเอกสารรับรองหม้อต้ม
bulletขึ้นทะเบียนควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletต่อทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
bulletหม้ออบไอน้ำ/ภาชนะความดัน
bulletปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
dot
การอบรมเกี่ยวกับบอยเลอร์
dot
bulletอบรมควบคุมบอยเลอร์
bulletการประชุมตรวจสอบบอยเลอร์
dot
ติดต่อลงโฆษณากับเรา
dot
bulletรายละเอียดแบบแบนเนอร์
bulletรายละเอียดแบบสปอนเซอร์ลิงค์
bulletลิงค์แบนเนอร์กับสินค้าของท่าน
dot
สมาชิกรับข่าวสาร

dot


google_ad_client = "pub-1819596744554189";
คลิกดูข้อมูล
คลิกดูเลยถูกมาก
ลองคลิกดู


การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสน้ำ article

                 การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสน้ำของเครื่องสตีมบอยเลอร์

          การเกิดตะกรันจับ  การเกิดขุมสนิม  การผุกร่อน  การเกิดฟอง  การเกิดไอเปียก  และการเต้นขึ้นลงของระดับน้ำในหลอดแก้ว  จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้  โดยปกติมักจะมีสาเหตุมาจากการดูและและบำรุงรักษาด้านน้ำไม่ถูกต้อง

          การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงหม้อไอน้ำ  การใส่น้ำยาเคมีที่เหมาะสม  ตลอดจนการปล่อยน้ำออกจากหม้อไอน้ำตามกำหนดการที่ถูกต้อง  เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยรักษาผิวสื่อความร้อนของหม้อไอน้ำมิให้เกิดตะกรัน  และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อไอน้ำให้ยาวนานมากขึ้น

          ในระหว่างการทำงานของหม้อไอน้ำ  การสูญเสียไอน้ำจะต้องเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเกิดโดยเจตนา  (นำไปใช้ประโยชน์) หรือไม่เจตนา (สูญเปล่า) ก็ตาม  เป็นผลทำให้มีปริมาณน้ำในหม้อไอน้ำลดน้อยลงไป  การเติมน้ำทดแทนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาปริมาตรของน้ำในหม้อไอน้ำ  อย่างไรก็ตาม การเติมน้ำเพื่อทดแทนไอน้ำที่สูญเสียไปแล้วนั้น  เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายในหม้อไอน้ำ  เนื่องจากการสูญเสียไอน้ำซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์  ทำให้มีแร่ธาตุตกค้างอยู่  และในขณะเดียวกันน้ำเลี้ยงก็นำแร่ธาตุเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นอีก  หากสภาวการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตลอดไป  น้ำในหม้อไอน้ำก็จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุด ๆ หนึ่ง  ปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น  เช่นการสร้างตะกรัน  การเกิดน้ำประทุ  การเกิดน้ำเป็นฟอง  และแครีโอเวอร์  เป็นต้น

          เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหาดังกล่าว  ปริมาณของแร่ธาตุบางอย่างในหม้อไอน้ำต้องถูกจำกดัดมิให้มีมากเกินไป  โดยวิธีการระบายน้ำร้อนบางส่วนทิ้งไป  วิธีนี้เรียกว่า "โบลวดาวน์"  อัตราโบลวดาวน์จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำร้อนในหม้อไอน้ำเป็นสำคัญ  ส่วนอัตราการเติมน้ำทดแทนนั้นขึ้นอยู่กับอัตราโบลวดาวน์และปริมาณไอน้ำที่สูญเสียไป  ในทางปฏิบัติแร่ธาตุที่ต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับหม้อไอน้ำ  ได้แก่  ซิลิกา Conductivity ความเป็นด่างและความกระด้าง  ตารางที่ 1 เป็นคุณภาพขั้นต่ำของน้ำภายในหม้อไอน้ำ  จะเห็นได้ว่าหม้อไอน้ำที่มีความดันสูงต้องมีน้ำสะอาดมาก  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น  ความรุนแรงของปัญหาจะเพิ่มขึ้นตามระดับความดันของหม้อไอน้ำ

          การรักษาระดับของสารต่าง ๆ มิให้สูงเกินกว่าระดับมาตรฐาน  สามารถกระทำได้โดยการระบายน้ำ(โบลดาวน์)ในหม้อไอน้ำทิ้งบ้าง  หรือโดยการกำจัดสารที่เป็นปัญหาด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  เครื่องกรองทราย , เครื่องทำน้ำอ่อน , เครื่องรีเวิร์สออสโมซิส  หรือเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (DEMINERALIZATION) ฯลฯ  ตามความเหมาะสม

            ตารางด้านล่างสำหรับแสดงระดับความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ย่อมให้มีได้ในเครื่องสตีมบอยเลอร์

คุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำ

   PRESSURE,PSI

0-300

450

600

pH (AT 25ºC)

11.0 - 11.8

10.5 - 11.5

10.5 - 11.0

TOTAL DISSOLVED SOLID

3,500

3,000

2,500

SUSPENDED SOLID

300

250

150

TOTAL ALKALINITY

800

700

600

SILICA as SiO2

150

90

50

PHOSPHATE as PO4

30-100

30-60

20-40

HYDRAZINE as N2H4

0.01 - 0.20

0.01 - 0.20

0.01 - 0.20

                           วัฏจักรความเข้มข้นของแร่ธาตุ

              วัฏจักรความเข้มข้น หมายถึง จำนวนรอบที่แร่ธาตุในน้ำถูกแทนที่สะสมอยู่ภายในเครื่องสตีมบอยเลอร์ โดยวัฏจักรความเข้มข้นสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

             วัฏจักรความเข้มข้นของสาร A              =                                        ความเข้มข้นของสาร A ในสตีมบอยเลอร์                                                                                                                                              ความเข้มข้นของสาร A ในน้ำทดแทน

                สาร A ในที่นี้หมายถึง TDS ( Total dissolved Solid) คือสภาพด่าง ตะกอนแขวนลอย และซิลิก้า สำหรับในสตีมบอยเลอร์ วัฏจักรความเข้มข้นของสารทั้ง 4 ชนิดต้องไม่เกินค่าสูงสุดค่าหนึ่ง ซึ่งคำนวณได้จากความข้มข้นของสารในน้ำทดแทนและค่าพิกัดในตารางข้างต้น โดยค่าสูงสุดนี้เรียกว่า "วัฏจักรความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้" และสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

             วัฏจักรความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้          =                                         ค่าความเข้มข้นจากตารางข้างต้น                                                                                                                                       ความเข้มข้นของสารในน้ำทดแทน

 
ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม

บทเกริ่นนำเรื่องไอน้ำ article
การเลือกระบบบอยเลอร์ article
ตัวกลางส่งถ่ายความร้อน article
ระบบไอน้ำ article
ระบบคอนเดนเสท article
ระบบน้ำร้อน article
การปรับสภาพน้ำก่อนเข้าบอยเลอร์ article
การหุ้มฉนวนท่อไอน้ำ article
ประเภทหรือชนิดของบอยเลอร์ article
เชื้อเพลิงของบอยเลอร์ article
ชนิดของหัวพ่นไฟ article
LPG กับความปลอดภัยในการทำงาน article
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง article
การทำงานของบอยเลอร์ article
การเพิ่มประสิทธิภาพของบอยเลอร์ article
การดูแลบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาหัวพ่นไฟ article
การดูแลบำรุงรักษาระบบเซฟตี้ article
เอนจิเนียริ่งไกด์ article
ตารางไอน้ำ(Saturated Steam) article
ตารางไอน้ำ(Saturated Water) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
คลิกดูเลยถูกมาก
burnerandboiler.com 78/237 Baansukhumvit 77, Soi.Onnuch 17,Sukhumvit 77 Rd, Suanluang,Bangkok,10250 Thailand Tel.08-1913-5251/Fax.0-2867-9878 Email : serviceteam@burnerandboiler.com สนใจลง sponsor หรือ banner ติดต่อ Email : customerservice@burnerandboiler.com